Denní souhrn testů na COVID-19 a hodnocení indexu rizika pro Protiepiedemický systém (PES) k 7. 1. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje souhrn provedených testů na COVID-19. Detaily včetně zveřejněné datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Dne 6. 1. 2021 bylo provedeno 37 120 testů PCR a 24 550 antigenních testů, a to u 60 778 unikátních testovaných osob. Testy s preventivní indikací a prováděné v rámci plošného testování tvořily 36,7 % celkového počtu testů.

Celkem bylo potvrzeno 17 668 pozitivních diagnóz COVID-19, přičemž AG testy se na tomto záchytu podílely z 15,9 % (týdenní průměr podílu AG testů na pozitivních záchytech se pohybuje v rozsahu cca 20 – 25 %). COVID-19 byl prokázán u 5 349 asymptomatických osob, z toho v 1 174 případech na bázi AG testu následně potvrzeného vyšetřením PCR.

Antigenní test COVID-19 – výtěr ze slin – s výsledkem do 15 minut. HYGISUN Rapid COVID-19 Antigen Test je rychlý, imunochromatografický test na bázi koloidního zlata pro kvalitativní stanovení antigenu Nucleocapsid Proteinu (tzv. N-proteinu) viru SARS-CoV-2 ze slin nebo sputa, který slouží jako rychlá a efektivní diagnostika infekce COVID-19.Test byl přidán do seznamu antigenních testů, které dostaly výjimku MZČR pro samotestování.

Testy se dle uvedené indikace vyšetření významně liší v dosahované pozitivitě záchytu nemoci COVID-19 (7denní průměrná pozitivita):

  • diagnostické a klinické indikace testů vykazují pozitivitu 39,6 %,
  • testy s epidemiologickou indikací (rizikové kontakty, trasování) mají 28,4 % pozitivitu
  • testy s preventivní indikací a při plošném testování dosahují 5,6 % pozitivity

Od 6. 1. 2021 jsou denně aktualizovány hodnoty indexu rizika, který je kalkulován pro Protiepidemický systém (PES) podle nové metodiky. Parametr „Relativní pozitivita záchytu nemoci“ je v indexu nahrazen podílem hospitalizovaných pacientů s COVID-19, kteří nebyli zachyceni testováním a trasováním („Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě, za posledních 14 dní“).

Hodnota indexu kalkulovaného na bázi nové metodiky je k 7. 1. 2021 84 bodů ze 100. Detaily jsou k dispozici na https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes. K vysoké hodnotě indexu přispívají všechny komponenty indexu, které nabývají následujících hodnot:

  • 14denní incidence na 100 tis. obyv.:                          1 254,6
  • 14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+:           1 108,1
  • Zjednodušené reprodukční číslo:                                1,12
  • Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní: 53,8 %

Číselné souhrny jsou uvedeny v následujících tabulkách a v datových přílohách této zprávy.

Přehled provedených testů

Denní souhrn za 6. 1. 2021(generováno 7. 1. 2021)
   
Počet provedených (nahlášených) testůZa 6. 1.Počet otestovaných osob *
PCR testů37 120  60 778  
Antigenní (Ag) testy24 550
      …z toho prvotesty18 578
Počet pozitivních diagnóz COVID-19Za 6. 1.… v %
 Celkem17 668100%
 PCR – symptomatičtí pacienti10 68560,5%
 PCR – asymptomatičtí pacienti  4 17523,6%
 Ag – symptomatičtí pacienti  1 634  9,2%
 Ag – asymptomatičtí pacienti (konfirmace PCR)**  1 174  6,6%
   
Počet testů dle indikaceZa 6. 1.… v %
 Celkem61 670100%
 Diagnostická indikace28 844  46,8%
 Epidemiologická indikace  7 903  12,8%
 Preventivní a plošné testování22 625  36,7%
 Ostatní  2 298    3,7%
  
Relativní pozitivita testů dle indikace testuZa 6. 1.7 denní průměr
 Diagnostická indikace45,2%39,6%
 Epidemiologická indikace32,0%28,4%
 Preventivní a plošné testování  5,7%  5,6%
   
Počet evidovaných testůZa 7 dníCelkem v databázi
 PCR testy178 5393 925 099
 Antigenní testy150 252   950 051

* Jeden klient může mít proveden Ag i PCR test, počet otestovaných osob není roven součtu testů

** Tyto testy nejsou zahrnuty v záchytech nemoci u testů PCR

Index rizika pro Protiepidemický systém PES: 7. 1. 2021 *

INDEX RIZIKA k datu 7. 1. 2021: 84 bodů
 Hodnota 6.1. 2021: 86 bodůDůvodem denní změny hodnoty k 7.1. 2021 je mírný pokles podílu hospitalizovaných nezachycených v komunitě a odečtení rizikových bodů za růstový trend v tomto ukazateli
 Hodnota 5.1. 2021: 89 bodů
 Hodnota 4.1. 2021: 88 bodů
 Hodnota 3.1. 2021: 91 bodů
 Hodnota 2.1. 2021: 91 bodů
 Hodnota 1.1. 2021: 91 bodů
  
Komponenty indexu rizikaHodnotaPočet bodů
 14denní incidence na 100 tis. obyv.1 254,620
 14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+1 108,120
 Zjednodušené reprodukční číslo1,1212
 Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě (za posledních 14 dní)53,8 %30
 Nárůst 14denní incidence 65+ na 100 tis. obyv. 65+ano  2
 Nárůst podílu hospitalizovaných nezachycených v komunitěne  0
 CELKEM84

* Hodnoty za období 1.1. – 5.1. byly přepočítány zpětně dle nové metodiky výpočtu (https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes)

Doplňující metodický komentář k publikovaným datům o testování COVID-19

Datové sady s diagnostickými testy na COVID-19 jsou od 16. 11. 2020 doplněny dle mezinárodních metodik ECDC. Nově jsou do evropské definice potvrzeného případu zahrnuty také antigenní testy (AG). Detekce nukleové kyseliny nebo antigenu viru SARS-CoV-2 v klinickém vzorku je nyní laboratorním kritériem. ECDC v současnosti uvažuje pro výpočet pozitivity testů veškeré testy provedené v daném týdnu (jmenovatel). Čitatelem pro výpočet pozitivity testů je počet nově potvrzených případů v daném týdnu

Doplnění datových sad zajišťuje shodu údajů s mezinárodně publikovanými daty, které ČR hlásí podle metodik ECDC do zahraničních databází. Jako testy určující denní počet nově diagnostikovaných případů jsou nadále uvažovány pouze testy primárně pozitivní. V ČR situaci dále mění zavedení opakovaného plošného testování AG testy jako modality plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Počty vykazovaných AG testů již nyní dosahují řádově srovnatelné úrovně jako testy PCR. Prováděné AG testy se z velké části týkají preventivních vyšetření a mění spektrum testovaných u PCR testů: vysoký podíl klinických indikací zvyšuje jejich pozitivitu. Narůstá diverzita indikací k testování COVID-19 a zvyšuje se dostupnost a denní počet prováděných testů. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci spojováním dat různých testů a různých indikací není nadále smysluplné. Hodnocení relativní pozitivity záchytu nemoci tak musí rozlišovat především důvody pro vyšetření, cílové skupiny, indikace testů a klinickou závažnost.

Doplňující metodický komentář k antigenním testům

Testy pro průkaz antigenu musí pro použití v ČR splňovat požadavky na kvalitu–senzitivitu >90% a specificitu >97% (cca u 3 % může jít o falešně pozitivní nález). Používané testy musí mít evropskou certifikaci CE IVD. V ČR jsou využívány antigenní testy více výrobců.

V situaci s vysokou prevalencí (přítomností) infekce v populaci lze pomocí testů na průkaz antigenu detekovat infekčního jedince v komunitě a včas snížit tlak na zdravotní péči. V takové chvíli, je riziko neodhalení všech případů (riziko falešně negativních výsledků) vyváženo včasností výsledků a možností sériového testování jednotlivců.

Při interpretaci výsledku antigenního testu je nutné pracovat s informací, že:

  • práh detekce testu neumožňuje identifikovat přítomnost SARS-CoV-2 u cca 30–50 % jedinců bez příznaků onemocnění COVID-19, ale přitom tito vykazují pozitivitu metodou PCR
  • u osob s příznaky onemocnění není diagnóza COVID-19 antigenním testem stanovena cca u 25 % případů (možnost i jiného respiračního onemocnění)
  • negativní výsledek antigenního testu tak nevylučuje možnost, že jedinec je infekční anebo že se stane infekčním v blízkém časovém odstupu od vyšetření

Využití antigenních testů pro hromadné testování je užitečné pro odhalení lidí s vysokou produkcí viru, kterým je dále poskytnuta cílená zdravotní péče, a především poučení o opatřeních, která musí dodržovat, aby zabránili ohrožení dalších osob ve svém okolí. Důležitý je pozitivní výsledek. Negativní výsledek však infekci nevylučuje. 

Všechny dosud používané testy včetně odběru biologického materiálu musí provádět zdravotnický pracovník. Správnost a kvalita odběru materiálu na vyšetření je zásadní pro úspěšnost testu. Výsledek vyšetření antigenním testem vypovídá pouze o situaci ve chvíli odběru vyšetřovaného materiálu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *